About Us

ต่อมาเมื่อ English Corner ได้เปิดทำการเรียนการสอนไประยะหนึ่ง ทีมผู้บริหารและคณะที่ปรึกษา เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ไช้ เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนและสามารถพัฒนา ปรับปรุงภาษาอังกฤษของเด็กไทยได้ จึงได้เรียบเรียงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน และทำการจัดพิมพ์จดลิขสิทธิ์ในนาม “English Corner”

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ English Corner เริ่มก่อตั้ง ในปี 2549 โดยทีมผู้บริหารชาวไทยที่สำเร็จทางการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และมีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน และมีอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา โดยใช้ประสบการณ์สอนจากรูปแบบที่ประสบความสำเร็จใน สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ โดยหลักสูตรผ่านการตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสมจากทีมงานอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ

ต่อมาเมื่อ English Corner ได้เปิดทำการเรียนการสอนไประยะหนึ่ง ทีมผู้บริหารและคณะที่ปรึกษา เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ไช้ เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนและสามารถพัฒนา ปรับปรุงภาษาอังกฤษของเด็กไทยได้ จึงได้เรียบเรียงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน และทำการจัดพิมพ์จดลิขสิทธิ์ในนาม “English Corner”

ปัจจุบันทาง English Corner เพิ่มหลักสูตร “English Corner Advanced Version” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีหรือเรียนหลักสูตร EP หรือ International School ให้น้องๆ ได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่

ปรัชญาของ English Corner

เป็นโรงเรียนต้นทาง ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เน้นการปรับพื้นฐาน แก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาทักษะควบคู่กันไปกับการสร้างความรักความมั่นใจในการเรียนรู้ เพื่อให้พร้อมต่อการพัฒนาในระดับสูงต่อไป ดังสโลแกน “LEARNING IN YOUTH FOR THE GOOD FUTURE”

สัญลักษณ์ที่โดดเด่น English Corner

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของสถาบันคือ “โลโก้” โดยที่ โลโก้ตัว “e” นั้นคือ อักษรตัวแรกของคำว่า “English” โดยใช้ ตัว e เล็กเพื่อสื่อถึงเด็ก ที่กำลังยิ้ม สดใส และใช้โทนสีที่สว่าง เพื่อแสดงให้เห็นว่า เด็กๆ จะมีความสุขเมื่อมาเรียนที่ English Corner

 

จุดเด่นของหลักสูตร English Corner

 
 1. หลักสูตรเหมาะสำหรับ เด็กอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียนในแต่ละระดับ ทำให้รู้ระดับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี
 3. เป็นการเรียนที่เน้นแก้ไขข้อบกพร่อง และสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่มั่นคงให้กับเด็ก
 4. ให้ความสำคัญกับผลที่ได้จากการเรียน โดยควบคุมจำนวนเด็กต่อครูผู้สอนในอัตรา 8 : 1
 5. ยืดหยุ่น สามารถปรับรูปแบบการเรียนให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนได้
 6. ใช้ทักษะทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงสุด
 7. สอนสด 100% โดยอาจารย์ที่ผ่านการอบรมการสอน จากสำนักงานใหญ่
 8. หลักสูตรสามารถสอนได้ ทั้ง ครูไทย และ ครูต่างชาติ
 9. สามารถเลือกเรียนสาขาที่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 10. ราคาคอร์ส ไม่สูงเกินไป
 11. เด็กจะสนุกสนานกับเรื่องราวต่างๆ ในแต่ละ Level ผ่านตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์ของ English Corner
 12. มี Animation ให้เด็กได้เพิ่มการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากในหนังสือเรียน